พิทักษ์ทะเล

พิทักษ์ทะเล ตอน ๑ โหมโรงทะเลไทย

Posted by on Apr 30, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเล ตอน ๑ โหมโรงทะเลไทย

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- สำหรับในตอนแรกนี้ เป็นการโหมโรงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของทะเลไทย ทรัพยากรอันมีค่าที่พวกเราควรหวงแหน โดยบทกลอนที่ร่วมบอกเล่าผ่านเยาวชนตัวน้อยๆ จากโรงเรียนสัตหีบ...

read more

พิทักษ์ทะเล ตอน ๒ ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล

Posted by on Apr 29, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเล ตอน ๒ ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- พืช และสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเป็นจำนวนมากมาย มีสัตว์และพืชมากมายที่ยังไม่เคยถูกค้นพบ หรือทำการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง และเพื่อให้การสำรวจพันธ์พืช และสัตว์ในประเทศไทย เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงได้ทรงรับสั่งให้มีการเก็บข้อมูลของพืชและสัตว์ ในประเทศไทย ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล กองทัพเรือจึงสนองพระราชดำริ ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติบนเกาะแสมสารและใกล้เคียง ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เป็นมรดกให้กับเยาวชน...

read more

พิทักษ์ทะเล ตอน ๓ กำเนิดหมู่เกาะแสมสาร

Posted by on Apr 28, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเล ตอน ๓ กำเนิดหมู่เกาะแสมสาร

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- นักธรณีวิทยา ได้เข้ามาที่เกาะแสมสาร และศึกษาชั้นหิน จนทราบถึงการก่อกำเนิดของเกาะต่างๆ ในบริเวณสัตหีบนี้ เรามาทำความเข้าใจการก่อกำเนิดเกาะแก่งต่างๆ...

read more

พิทักษ์ทะเล ตอน ๔ หมู่เกาะแห่งการอนุรักษ์ ๑

Posted by on Apr 27, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเล ตอน ๔ หมู่เกาะแห่งการอนุรักษ์ ๑

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- เกาะน้อยใหญ่จำนวน ๙ เกาะ แห่งหมู่เกาะแสมสาร เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของกองทัพเรือ ซึ่งค่อยๆ ฟื้นฟูธรรมชาติของตัวมันเองขึ้นมาเรื่อยๆ หลังจากที่กองทัพเรือเข้ามาดูแล ไม่ให้มนุษย์เข้ามายุ่งกับธรรมชาติ ทำให้ธรรมชาติดำรงอยู่ และธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ก็ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งพึ่งพิงของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งบนบก ใต้ดิน...

read more

พิทักษ์ทะเล ตอน ๕ หมู่เกาะแห่งการอนุรักษ์ ๒

Posted by on Apr 26, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเล ตอน ๕ หมู่เกาะแห่งการอนุรักษ์ ๒

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- เกาะน้อยใหญ่จำนวน ๙ เกาะ แห่งหมู่เกาะแสมสาร เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของกองทัพเรือ ซึ่งค่อยๆ ฟื้นฟูธรรมชาติของตัวมันเองขึ้นมาเรื่อยๆ หลังจากที่กองทัพเรือเข้ามาดูแล ไม่ให้มนุษย์เข้ามายุ่งกับธรรมชาติ ทำให้ธรรมชาติดำรงอยู่ และธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ก็ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งพึ่งพิงของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งบนบก ใต้ดิน...

read more

พิทักษ์ทะเล ตอน ๖ พืชบนเกาะ

Posted by on Apr 25, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเล ตอน ๖ พืชบนเกาะ

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- ต้นไม้มากมายบนเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะแสมสาร เป็นแหล่งพักพิง ที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์นานาชนิด ตั้งแต่สัตว์เล็กอย่างแมลง ไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่างกวาง และหมูป่า แต่ในขณะเดียวกัน พืชก็อาศัยสัตว์ในการหล่อเลี้ยงชีวิต และขยายพันธุ์ นี่คือการพึ่งพา ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันของธรรมชาติ...

read more

พิทักษ์ทะเล ตอน ๗ เสรีภาพแห่งนกบนเกาะ ๑

Posted by on Apr 25, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเล ตอน ๗ เสรีภาพแห่งนกบนเกาะ ๑

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- ชีวิตของนกนานาชนิดบนหมู่เกาะ แสมสาร เพลิดเพลินไปกับนกหลากสายพันธุ์ ที่ดำรงอยู่บนเกาะแห่งนี้ เพราะว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำพามาซึ่งอาหาร และแหล่งพักพิง พวกมันจึงอพยพกันเข้ามา...

read more

พิทักษ์ทะเล ตอน ๘ เสรีภาพแห่งนกบนเกาะ ๒

Posted by on Apr 24, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเล ตอน ๘ เสรีภาพแห่งนกบนเกาะ ๒

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- ชีวิตของนกนานาชนิดบนหมู่เกาะ แสมสาร เพลิดเพลินไปกับนกหลากสายพันธุ์ ที่ดำรงอยู่บนเกาะแห่งนี้ เพราะว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำพามาซึ่งอาหาร และแหล่งพักพิง พวกมันจึงอพยพกันเข้ามา...

read more

พิทักษ์ทะเล ตอน ๙ การกลับมาของนกนางนวล ตอนที่ ๑

Posted by on Apr 23, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเล ตอน ๙ การกลับมาของนกนางนวล ตอนที่ ๑

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- บนเกาะปลาหมึก ฝูงนกนางนวลแกลบ ท้ายทอยดำ ได้เข้ามาหาอาหารคือ ปลาทะเลในทะเลแถบนี้อีกครั้ง หลังจากที่พวกมันต้องอพยพไปหากินที่แหล่งอื่นเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากแหล่งอาหารอันสำคัญของพวกมันร่อยหรอลง เพราะการทำประมงที่มากเกินไปในทะเลแถบนี้ ปัจจุบัน พวกมันกลับมาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข...

read more

พิทักษ์ทะเลตอนที่ ๑๐ การกลับมาของนกนางนวล ๒

Posted by on Apr 23, 2014 in พิทักษ์ทะเล, วีดีโอ, สารคดีซีรี่ส์ | 0 comments

พิทักษ์ทะเลตอนที่ ๑๐ การกลับมาของนกนางนวล ๒

สารคดีชุด “พิทักษ์ทะเล” เป็นสารคดีธรรมชาติทางทะเล แห่งเกาะแสมสาร และเกาะใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ ซึ่งเกาะเหล่านี้ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ สารคดีออกฉายในสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเมขลา จากการประกาศผลรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์ “รางวัลเมขลา” ครั้งที่ ๒๕ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัลในหัวข้อรายการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นยอดนิยม ——- บนเกาะปลาหมึก ฝูงนกนางนวลแกลบ ท้ายทอยดำ ได้เข้ามาหาอาหารคือ ปลาทะเลในทะเลแถบนี้อีกครั้ง หลังจากที่พวกมันต้องอพยพไปหากินที่แหล่งอื่นเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากแหล่งอาหารอันสำคัญของพวกมันร่อยหรอลง เพราะการทำประมงที่มากเกินไปในทะเลแถบนี้ ปัจจุบัน พวกมันกลับมาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข...

read more